Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.wartapoznan.pl/pl/i/Regulamin/3
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu sklep.wartapoznan.pl (dalej: „Serwis”) jest spółka pod firmą Warta Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-555) przy ul. Droga Dębińska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000394512, NIP: 7831676494, REGON: 301775099 .
  • Administrator zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”). Administrator chroni dane osób fizycznych i przetwarza je wyłącznie zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi prawami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści zgromadzonych w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 4. świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, w tym przyjmowanie i obsługa zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 5. umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą (tj. Look Ad Buczyk Sp. k.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 6. odpowiadania na skierowane zapytania na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na koniczności rozwiązania zgłoszonej sprawy oraz prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością;
 7. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
 8. przesyłania informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się danymi w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO; takie działania są podejmowane przez nas wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie;
 9. marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu oferowanych towarów i usług;
 10. bezpieczeństwa usług lub funkcjonalności świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 11. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
  • Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w Serwisie jest wymagane w celu realizacji oferowanej usługi, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jej wykonania. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
  • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a później jedynie przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż do czasu jej wycofania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
  • Administrator oświadcza, że wszyscy jego pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  • Administrator zachowuje poufność danych i przetwarza je w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
  • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Administrator w związku z realizacją usług udostępnia dane w niezbędnym zakresie, zgodnie z postanowieniami RODO, jedynie podmiotom współpracującym z Administratorem w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmie hostingowej, dostawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie i obsługę sklepu internetowego – Look Ad Buczyk Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz jeżeli to konieczne innym Administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów powierzenia oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

W celu umożliwienia realizacji umowy sprzedaży Administrator udostępnia dane do Sprzedawcy – Look Ad Buczyk Sp. k. Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

 • Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. Dostępu do swoich danych;
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania umów oraz podjęcia działań na Państwa żądanie;
 3. Ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Sprostowania danych;
 5. Usunięcia danych;
 6. Przenoszenia danych;
 7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora.
 8. Złożenia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@wartapoznan.pl.
 1. Niezależnie od opisanego powyżej przetwarzania danych przez Warta Poznań S.A. Sprzedawca odzieży i gadżetów autoryzowanych przez Klub - Look Ad Buczyk Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, NIP 7792420499 z siedzibą przy ul. Ptasiej 10 w Poznaniu (dalej: „Sprzedawca”), przetwarza jako Administrator dane osobowe Użytkowników, którzy złożyli zamówienie (dalej: „Kupujący”) na oferowane towary lub usługi.
  • Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych więcej oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”).
  • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w następujących celach:
 2. realizacji złożonego zamówienia – umowy sprzedaży na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawa prawna przetwarzania jest wyrażona przez Kupującego zgoda – art. 6 ust. 1 lit a RODO
 3. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wypełnienia obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów prawa
 5. obsługi zwrotu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wypełnienia obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów prawa
 6. odpowiadania na skierowane zapytania Kupującego na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na koniczności rozwiązania zgłoszonej sprawy oraz prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością;
 7. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ochronie jego praw i interesów gospodarczych;
  • Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży, ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane przekazane przez Kupującego w Serwisie sklep.wartapoznan.pl są udostępnione Sprzedawcy przez Warta Poznań S.A.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej a następnie przez czas wynikający z przepisów prawa. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego prawnie uzasadnionym interesie nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Kupującego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
  • Sprzedawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
  • Sprzedawca zachowuje poufność danych i przetwarza je w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.
  • Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty współpracujące ze Sprzedawcą tacy jak właściciel Serwisu sklep.wartapoznan.pl - Warta Poznań S.A., zewnętrzni dostawcy usług IT, księgowych, prawnych i doradczych, pocztowych i kurierskich, operatorzy systemów płatności oraz jeżeli to konieczne innym Administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, na podstawie zawartych umów powierzenia oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.
  • Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  • W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy:
 8. Dostępu do swoich danych;
 9. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które nie są niezbędne do wykonania umów oraz podjęcia działań na Państwa żądanie;
 10. Ograniczenia przetwarzania danych;
 11. Sprostowania danych;
 12. Usunięcia danych;
 13. Przenoszenia danych;
 14. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Sprzedawcy.
 15. Złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę Państwa danych osobowych lub chęci realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@lookad.pl  

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl