Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WARTY POZNAŃ

 

 1.Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Brak Zgodności Produktu z Umową – brak zgodności Produktu z Umową zawartą z Kupującym Na Prawach Konsumenta w rozumieniu przepisów Prawa Konsumenckiego.
 1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota i dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Kupujący/Klient – Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, skutecznie zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Kupujący Na Prawach Konsumenta – Konsument oraz Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta.
 1. Odbiorca Produktów – osoba upoważniona do odbioru Produktów będących przedmiotem sprzedaży.
 1. Prawo Konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 1. Produkt – każdy z artykułów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 2. Produkt Specjalny – Produkt stworzony, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym, szczególnym życzeniem Kupującego, w szczególności poprzez nadruk wskazanego przez Klienta słowa na koszulce.
 3. Profil – indywidualne konto Użytkownika zakładane w Sklepie Internetowym podczas rejestracji.
 4. Projekt – pliki graficzne oraz inne, udostępnione Sprzedawcy przez Kupującego dokumenty, informacje i założenia, definiujące istotne cechy Produktu Specjalnego.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, a jednocześnie niebędąca Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta.
 1. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta - Kupujący będący osobą fizyczną zawierający Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 3. Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.sklep.wartapoznan.pl, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Produktów i Produktów Specjalnych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca – spółka pod firmą LOOK AD Buczyk sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 10, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501152, REGON 302671143, NIP 7792420499, prowadząca sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 1. Strony – oznacza Klienta i Sprzedawcę łącznie.
 2. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Umowa Świadczenia Usług Elektronicznych – umowa o świadczenie Usług Elektronicznych świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego, zawierana przez Użytkownika z Wartą Poznań.
 4. Umowa Zawarta Na Odległość - Umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego przez Wartę Poznań na rzecz Użytkownika, do których należą: udostępnienie funkcjonalności Sklepu Internetowego, rejestracja i obsługa Profilu, umożliwienie zawierania ze Sprzedawcą Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Użytkownik – osoba przeglądająca zawartość Sklepu Internetowego, nieposiadająca Profilu.
 7. Wada Fizyczna – Wada niebędąca Wadą Prawną.
 8. Wada Prawna – Wada polegająca na tym, że Produkt sprzedany stanowi własność osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 9. Warta Poznań – spółka pod firmą Warta Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-555) przy ul. Droga Dębińska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000394512, NIP: 7831676494, REGON: 301775099, będąca właścicielem Sklepu Internetowego, która powierzyła jego prowadzenie Sprzedawcy.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych – regulamin przetwarzania danych osobowych dostępny pod adresem: https://sklep.wartapoznan.pl/pl/i/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych/13.

 

 2.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę działalności oraz związane z tym prawa i obowiązki Stron.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Warta Poznań, która jest stroną Umów Świadczenia Usług Elektronicznych i świadczy Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników.
 3. Warta Poznań powierzyła prowadzenie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. W oparciu o niniejszy Regulamin, Sprzedawca prowadzi sprzedaż artykułów związanych pośrednio lub bezpośrednio z działalnością sportową Warta Poznań. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca jest stroną zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów Sprzedaży.
 5. Informacje o asortymencie (to jest w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, terminy realizacji zamówień oraz ceny produktów) zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 3.Warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz złożenie zamówienia nie wymaga założenia Profilu.
 2. Celem założenia Profilu, Klient wypełnia formularz rejestracyjny. W formularzu rejestracyjnym należy podać prawdziwe i kompletne dane, zgodne z aktualnym stanem faktycznym, umożliwiające jednoznaczną weryfikację Kupującego oraz Odbiorcy Produktów. Sprzedawca, ani Warta Poznań, nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwie wprowadzone przez Klienta dane w Profilu, uniemożliwiające dostarczenie zamówionych Produktów.
 3. Celem korzystania z dodatkowych funkcji Sklepu Internetowego, otrzymywania informacji o promocjach, nagradzania bonami lojalnościowymi lub uczestniczenia w innych akcjach przewidzianych wyłącznie dla posiadaczy Profilu, Użytkownik może założyć Profil.
 4. Podczas rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem i klauzulą informacyjną RODO, a następnie dokonać ich akceptacji.
 5. Posiadanie Profilu jest warunkiem koniecznym do uzyskania i wykorzystania rabatów oraz wzięcia udziałów w promocjach przewidzianych wyłącznie dla zarejestrowanych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość serwisu internetowego www.sklep.wartapoznan.pl lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych, potocznie określanych jako „Spam”.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia osoby łamiącej Regulamin możliwości pełnego korzystania z platformy, ograniczenia dostępu do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Profilu.
 8. Dane wprowadzone podczas rejestracji, a także wszelkie inne informacje podane w toku realizowanych zleceń mogą być przechowywane przez Sprzedawcę pomimo zlikwidowania bądź zablokowania Profilu, zgodnie z celem ich przetwarzania i zasadami przetwarzania danych obowiązującymi u Sprzedawcy.

 

 4.Warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym, wypełnianym podczas zakładania Profilu lub podczas składania zamówienia są danymi umieszczanymi na fakturach VAT albo paragonach wystawianych przez Sprzedawcę oraz adresem wysyłki Produktu, chyba że Klient wybrał inną formę odbioru Produktu.
 3. Podstawą wykonania Produktu Specjalnego jest Projekt.
 4. Składając zamówienie należy wybrać Produkt oraz – jeśli dotyczy – określić jego cechy szczególne, takie jak rozmiar i kolor a następnie – postępując zgodnie z instruktażem – złożyć zamówienie.
 5. W trakcie składania zamówienia i określania kolejnych jego cech, w Sklepie Internetowym wyświetlana będzie wizualizacja poglądowa. Przedmiotowa wizualizacja nie stanowi wiernego odzwierciedlenia finalnie powstałego Produktu.
 6. Ceny wyświetlane w Sklepie Internetowym są cenami po uwzględnieniu stawki VAT dla danego Produktu (ceny brutto).
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem podanej przez Klienta poczty elektronicznej, zawierające informację o przystąpieniu do jego realizacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym oraz udzielania Klientowi dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych przez Sprzedawcę), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 9. Wszelkie akcje promocyjne, rabaty i w jakikolwiek inny sposób udzielone zniżki nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 10. Klient może wskazać inny adres dostarczenia Produktu niż adres Klienta oraz innego Odbiorcę Produktu niż Klient.
 11. Kupujący poprzez kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oświadcza, że składa zamówienie i zobowiązuje się do zapłaty.
 12. Klient może uiścić cenę za zamówione Produkty wybraną przez siebie metodą płatności spośród oferowanych przez Sprzedawcę.
 13. Złożenie zamówienia wywołuje skutki określone w art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży zawierana jest dopiero z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę na adres mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu. 
 14. Warunkiem realizacji Umowy Sprzedaży jest uiszczenie przez Klienta ceny za zamówione Produkty, chyba że Klient wybrał płatność przy odbiorze.

 

 5.Dostawa Produktu

 1. Sprzedawca nie świadczy usług kurierskich. Dostawa Produktów odbywa się przy udziale podmiotów trzecich świadczących usługi przewoźnicze.
 2. W razie konieczności dostawy Produktu we wskazane przez Klienta miejsce, transport przedmiotu umowy nastąpi w sposób wybrany przez Kupującego spośród oferowanych w Sklepie Internetowym możliwości dostarczenia i wydania Produktów.
 3. Koszty dostawy Produktu mogą różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy lub odbioru. Ceny usług kurierskich podane przez Sprzedawcę są zgodne z cenami usług kurierskich świadczonych przez podmiot wybrany przez Sprzedawcę.
 4. Koszty dostawy Produktów pokrywa Kupujący.
 5. Sprzedawca organizuje wysyłkę Produktu lub przygotowuje Produkt do odbioru zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem doręczenia.
 6. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi lub udostępni Produkt do odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (potwierdzenie przyjęcia zamówienia) i – w razie wybrania płatności elektronicznej – jego opłacenia.

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się jedynie do Kupującego Na Prawach Konsumenta.
 2. Kupującemu Na Prawach Konsumenta przysługuje na podstawie art. 27 oraz art. 7aa Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy, jako od Umowy Zawartej Na Odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Prawa Konsumenckiego.
 3. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem ww. terminu. Termin odstąpienia od Umowy liczy się od następnego dnia po dniu dostarczenia zamówionego Produktu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy na adres: sklep@wartapoznan.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Kupującego Na Prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu Na Prawach Konsumenta na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy: 
  1. Sprzedawca zwraca Kupującemu Na Prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane płatności, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego Na Prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  3. Kupujący Na Prawach Konsumenta na własny koszt i ryzyko zwraca Produkt Sprzedawcy – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, a do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem; Kupujący Na Prawach Konsumenta pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (w tym koszty opakowania, zabezpieczenia, dostarczenia, wysyłki Produktu do Sprzedawcy).
  4. w przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Zwracany Produkt zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony, czysty. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu Produktu u Sprzedawcy (zwroty bez takiego dowodu, np. oryginału paragonu, nie będą realizowane).
 8. Kupujący Na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w tym jego opakowania będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu Na Prawach Konsumenta w przypadkach określonych w art. 38 Prawa Konsumenckiego, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca względem Kupującego Przedsiębiorcy odpowiada za Wady Produktu (Wady Fizyczne i Wady Prawne) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z modyfikacjami opisanymi w Regulaminie, w szczególności w § 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego Przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w związku z Umową jest ograniczona do szkody wyrządzonej w wyniku umyślnych działań Sprzedawcy i wyłącznie do rzeczywistej straty. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Kupującego Na Prawach Konsumenta. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego Na Prawach Konsumenta za Brak Zgodności Produktu z Umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a Prawa Konsumenckiego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego Na Prawach Konsumenta za Brak Zgodności Produktu z Umową istniejący w momencie dostawy Produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu dostawy Produktu.
 3. W razie Braku Zgodności Produktu z Umową, Kupujący Na Prawach Konsumenta może:
 1. żądać naprawy Produktu lub wymiany Produktu, przy czym:
  1. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący Na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący Na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Kupującego Na Prawach Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy; jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową;
  2. w sytuacji naprawy lub wymiany Produktu, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego Na Prawach Konsumenta o Braku Zgodności Produktu z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Na Prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący Na Prawach Konsumenta go nabył; koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca;
 • Kupujący Na Prawach Konsumenta obowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Kupującego Na Prawach Konsumenta Produkt na swój koszt;
 1. jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się Braku Zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt;
 2. Kupujący Na Prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony przez Sprzedawcę;
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 7 ust. c) lit. a) pkt i. powyżej niniejszego Regulaminu;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z § 7 ust. c) lit. a) pkt ii.-iv. powyżej niniejszego Regulaminu;
 • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
 1. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 ust. c) lit. a) powyżej niniejszego Regulaminu;
 2. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Na Prawach Konsumenta.
 1. Kupujący Na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. 
 2. Jeżeli Brak Zgodności Produktu z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Kupujący Na Prawach Konsumenta  może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Kupującego Na Prawach Konsumenta  wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący Na Prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową. 
 3. W razie odstąpienia od Umowy na podstawie § 7 ust. c) lit. b) powyżej niniejszego Regulaminu, Kupujący Na Prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. W takiej sytuacji Sprzedawca zwraca Kupującemu Na Prawach Konsumenta płatność za Produkt nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.   
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu Na Prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania przez Kupującego Na Prawach Konsumenta z prawa obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego Na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący Na Prawach Konsumenta, chyba że Kupujący Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Brak Zgodności Produktu z Umową, jeżeli Kupujący Na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 7. Zgłoszony Brak Zgodności Produktu z Umową zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od jego przekazania do Sprzedawcy. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na papierze lub na innym trwałym nośniku – z wykorzystaniem adresu e-mail Kupującego Na Prawach Konsumenta.

 

 1. Reklamacja w przypadku Kupującego Przedsiębiorcy
 1. Reklamacje składane są w formie pisemnej na adres sklep@wartapoznan.pl.
 1. W reklamacji Klient zobowiązany jest podać swoje dane teleadresowe celem umożliwienia kontaktu, przedstawić wady Produktu oraz przedstawić swoje żądanie, to jest alternatywnie: odstąpienie od umowy sprzedaży, obniżenie ceny, wymianę Produktu na nowy, usunięcie wad.
 2. Przedmiotem reklamacji mogą być wyłącznie wady Produktu istniejące w chwili wydania Produktu Klientowi lub wynikły z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania.
 3. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się na podstawie przepisów o rękojmi.
 4. Sprzedawca może żądać zwrotu Produktu w zakresie objętym reklamacją.
 5. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu Produktu związanego z reklamacją, chyba że uwzględni reklamację.
 6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 7. W razie potrzeby, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji o informacje bądź dokumentację niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Klient w terminie 3 dni uzupełni reklamację o wskazane braki. Nieuzupełnioną w terminie reklamację Sprzedawca rozpatrzy w oparciu o fakty i dokumenty przedstawione w reklamacji.
 8. Postanowienia niniejszego pkt 8. mają zastosowanie wyłącznie do Umów Sprzedaży zawartych z Przedsiębiorcami. 

 

9.Usługi Elektroniczne

 1. Warta Poznań za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którego prowadzenie powierzyła Sprzedającemu świadczy Usługi Elektroniczne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym zakresie Użytkownicy zawierają z Wartą Poznań Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych.
 2. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Sklepu Internetowego.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 4. Umowa Świadczenie Usług Elektronicznych obowiązuje przez okres korzystania przez Użytkownika z Usługi Elektronicznej i wygasa z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usługi Elektronicznej.
 5. Założenie Profilu nie jest wymagane do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego z ograniczeniem do zakresu dostępnego bez założenia Profilu.
 6. Użytkownik nie pobiera dodatkowych opłat za połączenie ze stroną internetową Sklepu Internetowego.
 7. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania ze Sklepu Internetowego.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Sklepu Internetowego w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje.
 9. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki, z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android oraz z obsługą plików cookies.
 10. W ramach rejestracji Profilu w Sklepie Internetowym wymagane jest od Użytkownika wypełnienie formularza rejestracji, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w dedykowanym polu formularza rejestracji i podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Numer telefonu;
  3. Hasło.
 11. Do momentu zakończenia rejestracji może ona być przerwana w każdej chwili.
 12. Zakończenie rejestracji może wymagać kliknięcia w link weryfikacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika, podany w ramach rejestracji Profilu. Zakończenie rejestracji powoduje zawarcie Umowy Świadczenia Usług Elektronicznych z Wartą Poznań.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój Profil, co skutkuje wygaśnięciem Usługi Elektronicznej, świadczonej w ramach tego Profilu.

 

10.Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych określa odrębny regulamin: Zasady przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie Sklepu Internetowego:

https://sklep.wartapoznan.pl/pl/i/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych/13.

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu wykonywane są w zgodności z postanowieniami ww. Zasad przetwarzania danych osobowych.

 

 11.Informacje dla Użytkowników i Konsumentów

 1. Użytkownik może kontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego pod adresem poczty elektronicznej sklep@wartapoznan.pl
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie świadczy usług posprzedażnych.
 3. Kupujący na Prawach Konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego Na Prawach Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.polubowne.uokik.gov.pl;
  2. https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. https://uokik.gov.pl/kontakt.php.

 

 12.Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego opublikowania, to jest 1.08.2023 r.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Sklepu Internetowego. Wszystkie zamówienia złożone przed opublikowaniem aktualnej wersji, będą realizowane zgodnie z postanowieniami wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

 

 


Załącznik nr 1 - FORMULARZ ZWROTU

 Pouczenie do wzoru formularza odstąpienia od umowy

Formularz przeznaczony jest dla konsumenta oraz dla osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.) na adres: LOOK AD Buczyk sp. k., ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@wartapoznan.pl.

                                                                                               

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                                

                                                                                Adresat:

                                                                                                      LOOK AD Buczyk sp. k.

                                                                            Ptasia 10

                                                                                    60-319 Poznań

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) ________________________________________________________

 

 

Data zawarcia umowy (*)__________________________/odbioru (*)______________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) __________________________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów) ___________________________________________________________________

 

Data _______________________________________________________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

_______________________________________________________

podpis (-y) Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl